A TG ITALIANO ÉTTEREM PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Leroy Co. Kft. (1051 Budapest, Október 6. utca 8. továbbiakban: TG Italiano Étterem vagy Adatkezelő) mint a TG Italiano Étterem üzemeltetője és mint Adatkezelő, az Érintett panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, eredményes kezelése éskivizsgálása érdekében elkészítette a panaszkezelés módjáról szól szabályzatát. Jelen szabályzat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban GDPR) alapján készült. A panaszt benyújtó adatait az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

I. A PANASZKEZELÉS MENETE

I.1. A bejelentés módjai

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.Ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálásanem lehetséges, a TG ItalianoÉtterem a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjárólhaladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel.
A TG Italiano Étterem köteles a jegyzőkönyv másolati példányátszemélyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Érintettnek átadni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
– az Érintett neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– az Érintett panaszának részletes leírása, az általa bemutatott iratok,dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
– a TG Italiano Étterem nyilatkozata az Érintett panaszával kapcsolatos álláspontjáról,amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és azÉrintett aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

Mivel a TG Italiano Étterem ügyfélszolgálattal és hangrögzítési lehetőséggel nem rendelkezik, ezért csak személyesen közölt szóbeli panaszt lehet hivatalosan fogadni. Ha erre nincs lehetőség, fel kell hívni az Érintett figyelmét az írásbeli panasz lehetőségére!

A TG Italiano Étterem szóbeli panasz esetén az alábbi panasztételi lehetőséget biztosítja:
– személyesen a TG Italiano Étteremben, 1051 Budapest, Október 6. utca 8., nyitvatartási időben: hétfő-vasárnap 12:00-00:00 óráig

Írásbeli panasz
– Az írásbeli panaszt a TG Italiano Étterem a beérkezését követően 30 (harminc) naponbelül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.
– Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a TG Italiano Étterem indokolni köteles.
– A TG Italiano Étterem a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt)évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
– A panasz elutasítása esetén a TG Italiano Étterem köteles az Érintettet írásban tájékoztatniarról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltetőtestület eljárását kezdeményezheti.
– A panaszt nemcsak meg kell 30 (harminc) napon belül válaszolni, hanem annak azÉrintett részére történő eljuttatásáról is gondoskodni szükséges.
– Az írásbeliség követelményének levél, e-mail vagy telefax útján, továbbá bármelyegyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi aneki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és atárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Meghatalmazott útján:
– Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. A meghatalmazott kizárólag akkor láthat
el képviseletet, ha a meghatalmazás olyan közokiratba vagy teljes bizonyítóerejűmagánokiratba van foglalva.

I.2. A panasz nyilvántartása

A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a TG Italiano Étterem nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
– a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
– a panasz benyújtásának időpontját,
– a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasításesetén annak indokát,
– az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személymegnevezését,
– a panaszra adott válasz időpontját.
A panaszt és az arra adott választ öt évig meg kell őrizni

I.3. Jogorvoslat

A panasz teljes vagy részleges elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napostörvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az Érintett az alábbi testületekhez,illetve hatóságokhoz fordulhat:

1) Amennyiben a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy
törlés adatkezelő általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információ
Szabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

2) A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbászerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, Békéltető Testületieljárást lehet kezdeményezni.

Név: Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: (1) 488-2131
Fax: (1) 488.2186
Honlap: http://bekeltet.hu/

3) Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a járási hivatalok járnak el.

4) A fogyasztónak nem minősülő ügyfél, panaszának a TG ItalianoÉtteremhez történő benyújtásátkövetően, jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághozfordulhat (www.birosag.hu).

Jelen szabályzat 2018. május 25-től hatályos.